Υπηρεσίες

Δίκαιο Ευρεσιτεχνίας : Σύνταξη εγγράφων κατάθεσης αίτησης απονομής διπλώματος ευρεσιτεχνίας, έρευνα στάθμης τεχνικής, τροποποιήσεις, εκπροσώπηση, κατάθεση μεταφράσεων αλλοδαπών Διπλωμάτων στην Ελλάδα, νομική εκπροσώπηση σε περιπτώσεις προσβολής, εκχώρηση αδειών, νομική συμβουλή σε θέματα προστασίας ευρεσιτεχνίας, συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας.

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας : Νομική συμβουλή σε θέματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, νομική εκπροσώπηση σε περιπτώσεις προσβολής και σε θέματα μεταβίβασης και εκχώρησης αδειών και συμβάσεων εκμετάλλευσης.

Δίκαιο Σημάτων : Νομική συμβουλή σε θέματα προστασίας σημάτων, έρευνα προηγούμενων σημάτων, εκπροσώπηση στη διαδικασία καταχώρησης, εκπροσώπηση σε διαδικασία τροπής Κοινοτικού σήματος σε εθνικό, εκπροσώπηση σε περιπτώσεις προσβολής, εκχώρηση αδειών, για εθνικά, Κοινοτικά και Διεθνή Σήματα.

Δίκαιο Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων : Νομική συμβουλή σε θέματα προστασίας Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων, έρευνα προηγούμενων Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων, εκπροσώπηση σε διαδικασία καταχώρησης, εκπροσώπηση σε περιπτώσεις προσβολής και εκχώρηση αδειών.

Δίκαιο Ανταγωνισμού – Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή :Εκπροσώπηση σε περιπτώσεις αθέμιτών εμπορικών πρακτικών κατά ανταγωνιστών ή/και καταναλωτών, και Δικαίου Ελεύθερου Ανταγωνισμού, νομική συμβουλή.

Δίκαιο Συμβάσεων : Νομική συμβουλή, μεταβίβαση και εκχώρηση άδειας εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνίας, μεταφορά τεχνολογίας, μεταβίβαση και άδεια/σύμβαση εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων, μεταβίβαση σήματος, μεταβίβαση και άδεια εκχώρησης βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων.

Δίκαιο εταιριών : Νομική συμβουλή για την ίδρυση, νομική εκπροσώπηση.